4/9/14

Suenios

Qui replega os tuyos suenios cutianos…?
Bolito de enreligatas fuellas de laurelero  que
o pulso de tu merexe por batir a marca d´o
tiempo en os tuyos esbeiles,
cheras esconditas do prexinar-ie o
que o prebeyible d´o día acora,
falordias que ya dengún no, de mentiretas,
te rezenta p´amostrar-te a bolar,
puntos de fuga, cuentraluzes acorporandose
dezaga de grisas berruntas .

Suenios… Yo mesmo no los rispero en trata
e como cal, e tasamén,  m´en queda, a punto lo día,
una esfilorchada baya de libertat azulenca, una
golladeta que me se mira dende luen, una remor de paz ,
una sinsustanziata erezión pa cosa…alasbezes un embordiello
de prexinallos, como de eszenas proyetaudas a botiboleyo
en as mías pardas alas de  pola a lo retuno de una bombilla. 

Suenios… fruitos zaga os tuyos güellos  que a nuei  madura
pa laminar d´ers o suyo dulzor d´estrela, fruitos
nueitámbulos que o mal zaba con o suyo esmolato filo
fendo-ne cullebras de amarga pelleta, fruitos malmesos de
foscos  recosiros uscando a maitinada que empreñe de berde
a suya negra simién…
A nuei ye un mar de suenios do s´amagan afrechos d´estadistas,
sicologos, poetas e publicistas. 

Mañana o parte d´as notizias fablará de grandizos suenios,
o de culos e a o rabés será: D´os suenios d´os grans,
gestatos en o sondormir de buena cosa de chen…ni en os articlos
de opinión, ni sisquiá en a pachina an mos i- meten qui ya ye
goyoso en o suyo suenio  pa cutio, trobarás : Güe he soniato
con tu…

E asinas, como ye de dar, denguna zerteza i-tendrá mans que
t´en faigan fiestetas por os aintros, y todos seremos sin tartir
en o silenzio que mos aponderen os bendedors de suenios de
esibizión -masa de suenios en masa- en os enluzernáns brilos
doratos  d´o día.  

Asina que ya lo´n sabes, que fateza, güe
tanimientres os melons cruzaban a carretera,
zarratos, por no beyer-la, os güellos a la nuei,
en a mia  intimidat de amagatas esenzias…Güe
he soniato con tu…
Pa dizir-te isto se abioron de soniar os poemas.
Te usco en os mios suenios… mos beyemos en o firmamento
de ista eterea unibersal filmografía. Qui quiera que sigas…

No hay comentarios:

Publicar un comentario