5/1/14

A tuya risa.A risa tuya ye a millor letra escrita
en a mosica d´os tuyos güellos,
tremola libre en a careta de tu zilebrando
a fiesta de fito-fito mirar-nos,
 en ella acucutas piulando con goyosa
rasmia ta escampar as güembras,
en ella se troban os sospiros d´as
caracolas y os berdes d´a molsa,
en ella puyas batendo alas dica os
labios dende a paloma d´o tuyo peito. 

Yes tú rezentándo-te-ne en a tuya más
sinzera canta dillá d´as parolas, ye a risa
de tú o trunfo d´o berso amagato y contino
que remane en tu, a solana d´os tuyos mundos
brilando-te-ne a embute en a boca, bi ye fiesta
libertaria por a tuya luita sueniada de bitorias
contra o fastio, ye a tuya risa o mio millor paisache
pa nueis templadas d´as tuyas tobas armonías. 

Porque en ella t´amuestras, te debantas, te concaras,
benzes, contaxias y aimas, porque cuan t´arregues
ye a tuya boca clamor de lunas y fuens misteriosas,
porque ye en o suyo tinglar de augua do podemos
espullar l´alma dica trobar-nos, porque esisten as
glarimas estiemos agora a remor eferbescente
d´o sobater-sen d´as espigas…arregui-te de yo que no ye
que a tuya risa o que me fa bulcar os limites e  silenzios. 

Dixa que desfrute d´o trunfo d´a tuya carcallada
dixa que o mio peito s´emplene a gargalé d´as tuyas brisas
dixa-me fer-te onra con as mias sanseladas de payaso,
dixa que beba a remor d´as tuyas fundas auguas crebando o silenzio
dixa, a la fín, que me salbe en o bin compartíu d´o nuestro goyo.


No hay comentarios:

Publicar un comentario